Algemene voorwaarden / Klachtenregeling

Algemene voorwaarden EM-PIMT

Artikel 1.     Algemeen.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen EM-PIMT en een Wederpartij waarop deze voorwaarden schriftelijk van toepassing zijn verklaard en overeengekomen, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. EM-PIMT en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 3. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 5. Indien EM-PIMT niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat EM-PIMT in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

   Artikel 2      Offertes en aanbiedingen.

 1. Alle offertes en aanbiedingen van EM-PIMT zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. EM-PIMT hanteert (indien gesteld) een aanvaardingstermijn van 30 kalenderdagen.
 2. EM-PIMT kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. BTW-vrije levering op basis van de daartoe geldende wet- en regelgeving wordt door EM-PIMT expliciet in de offerte of aanbieding vermeld.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is EM-PIMT daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij EM-PIMT anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht EM-PIMT niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

                                                                                                                                                

Artikel 3      Contractduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging.

 1. De overeenkomst tussen EM-PIMT en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij EM-PIMT derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. EM-PIMT dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. EM-PIMT zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.  
 4. EM-PIMT  heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden. Deze derden werking valt onder de strekking van deze voorwaarden.
 5. Indien door EM-PIMT of door EM-PIMT ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Wederpartij of een door de Wederpartij aangewezen locatie, draagt de Wederpartij kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is EM-PIMT gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij ter beschikking staan.
 7. EM-PIMT is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 8. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan EM-PIMT  de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 9. De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan EM-PIMT aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan EM-PIMT worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan EM-PIMT zijn verstrekt, heeft EM-PIMT het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Wederpartij in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Wederpartij de gegevens aan EM-PIMT ter beschikking heeft gesteld. EM-PIMT is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat EM-PIMT is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 10. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties etc., wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. EM-PIMT  zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
 11. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 12. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is EM-PIMT gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen EM-PIMT  bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van EM-PIMT  op en is voor de Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 13. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan EM-PIMT  een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 14. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens EM-PIMT gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van EM-PIMT daardoor direct of indirect ontstaan.
 15. Indien EM-PIMT  met de Wederpartij een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is EM-PIMT  niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 16. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Wederpartij die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij EM-PIMT:
 17. alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van de oorspronkelijk overeengekomen afspraken uit te voeren;
 18. indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op EM-PIMT rustende verplichting ingevolge de wet;
 19. indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;
 20. of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

 

  Artikel 4      Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. EM-PIMT is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst EM-PIMT ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van EM-PIMT kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is EM-PIMT  bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van EM-PIMT kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van EM-PIMT op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien EM-PIMT  de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt deze de aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien EM-PIMT tot opschorting of ontbinding overgaat, is deze op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is EM-PIMT gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is EM-PIMT gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door EM-PIMT, zal EM-PIMT in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien in voornoemd geval de overdracht van de werkzaamheden voor EM-PIMT extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij EM-PIMT anders aangeeft.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het EM-PIMT vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van EM-PIMT op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien de Wederpartij een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal door EM-PIMT aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

 

  Artikel 5      Overmacht

 1. EM-PIMT is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien EM-PIMT  daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van EM-PIMT komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop EM-PIMT  geen invloed kan uitoefenen EM-PIMT heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat EM-PIMT  de overeenkomst had moeten nakomen.
 3. EM-PIMT kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel EM-PIMT ten tijde van het intreden van overmacht de verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is EM-PIMT gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

  Artikel 6      Betaling en incassokosten

 1. Opdrachten worden gefactureerd op basis van een vooraf overeengekomen factuurschema, tenzij anders afgesproken, waarbij bij aanvang 40% van het factuurbedrag wordt gefactureerd, halverwege 40% van het factuurbedrag en na afronding de resterende 20% van het factuurbedrag. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door EM-PIMT aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door EM-PIMT aangegeven.
 2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. EM-PIMT heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. EM-PIMT kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. EM-PIMT kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 4. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan EM-PIMT  verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247) boek 6 BW is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 5. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, maar bedragen ten minste:
  1. als Wederpartij niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (zijnde consument) maakt EM-PIMT aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in- en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten, genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW, voor zover het openstaande bedrag- na intreden van het verzuim- niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen wordt voldaan;
  2. als Wederpartij handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt EM-PIMT aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, welke kosten worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 20% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van  € 150,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaalde nota.
 6. Indien EM-PIMT echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

  Artikel 7      Eigendomsvoorbehoud.

 1. Het door EM-PIMT in het kader van de overeenkomst, geleverde blijft eigendom van EM-PIMT totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met EM-PIMT gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Het door EM-PIMT geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren of te vervreemden.
 3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs verwacht mag worden om de eigendomsrechten van EM-PIMT veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om EM-PIMT daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 4. Voorts verplicht de Wederpartij zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan EM-PIMT ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is EM-PIMT gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens EM-PIMT bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 5. Voor het geval EM-PIMT de in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan EM-PIMT aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van EM-PIMT zich bevinden en deze terug te nemen.

 

  Artikel 8      Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn.

 1. De door EM-PIMT te leveren materiële zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. EM-PIMT kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van  1 jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door EM-PIMT verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van EM-PIMT, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar EM-PIMT geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) enzovoorts.
 4. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan EM-PIMT te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan EM-PIMT  te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat EM-PIMT in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient EM-PIMT in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij EM-PIMT opdracht gegeven heeft.
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal EM-PIMT de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van EM-PIMT, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan EM-PIMT  te retourneren en de eigendom daarover aan EM-PIMT te verschaffen, tenzij EM-PIMT anders aangeeft.
 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van EM-PIMT daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.
 9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
 10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens EM-PIMT en de door EM-PIMT  bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

 

  Artikel 9      Aansprakelijkheid.

 1. EM-PIMT heeft ter zake van door haar aanvaarde opdrachten een inspanningsverplichting. Indien EM-PIMT  aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. EM-PIMT is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ver  EM-PIMT is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Indien EM-PIMT aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van EM-PIMT beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van EM-PIMT  is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. EM-PIMT is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van EM-PIMT aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan EM-PIMT toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. EM-PIMT is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van EM-PIMT, haar bestuurders of medewerkers.

 

Artikel 10    Vrijwaring.

 1. De Wederpartij vrijwaart EM-PIMT voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan EM-PIMT toerekenbaar is. Indien EM-PIMT uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden EM-PIMT  zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is EM-PIMT, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van EM-PIMT en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

 

  Artikel 11 Intellectuele eigendom.

 1. EM-PIMT behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. EM-PIMT heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht. Eigendoms- en exploitatierechten worden in de overeenkomst met Wederpartij zoveel mogelijk expliciet vermeld.

 

Artikel 12    Privacy Reglement.

 1. EM-PIMT  vindt de bescherming van de gegevens van haar relaties en belanghebbenden uitermate belangrijk. Wij dragen er dan ook zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt altijd vertrouwelijk wordt behandeld en dat zo uw privacy blijft gewaarborgd.
  Wanneer u via onze website contact met ons legt hebben wij natuurlijk een aantal gegevens van u nodig. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij uw vraag en/of reactie(s) afhandelen en u op de hoogte houden van de status van de handeling van uw vraag of reactie.
 2. De persoonlijke gegevens die u invult worden door ons uitsluitend gebruikt voor het beantwoorden van uw vraag en/of reactie(s).
 3. EM-PIMT geeft gegevens van klanten nooit door en verkoopt of verhuurt deze niet aan derden. Ook wanneer wij uw mening vragen of u uitnodigen om uw ervaringen met ons te delen dan wel u uit te nodigen om deel te nemen aan onderzoek naar de waardering van onze faciliteiten staat het bewaken van de privacy in alles voorop.
 4. Uw persoonlijke gegevens zijn bij ons veilig. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. 

 

Artikel 13    Toepasselijk recht en geschillen.

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij EM-PIMT partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van EM-PIMT is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft EM-PIMT het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij niet door mediation, conform het reglement van Stichting Nederlands Mediation instituut, zoals dat gold bij aanvang van de mediation, tot overeenstemming zijn gekomen.

 

Artikel 14    Vindplaats en wijziging voorwaarden.

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Maastricht.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met EM-PIMT.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klachtenregeling EM-PIMT.                       

Overwegende

dat het voor een zorgvuldige omgang met een deelnemer/klant gewenst is dat deze zich met een eventuele klacht over de uitvoering van een cursus, training, opleiding, coaching of traject kan wenden tot de directie van EM-PIMT, indien bespreking van zijn/haar onvrede met de trainer/opleider/coach/adviseur van EM-PIMT niet tot een bevredigend resultaat leidt.

Artikel 1 Begrippen.

Deelnemer:
Ieder die feitelijk deelneemt of heeft deelgenomen aan een cursus, training, opleiding, coaching of traject van EM-PIMT of die zich definitief hiervoor heeft aangemeld of geldig is aangemeld.

Klachtencommissie:
De programmadirecteur van EM-PIMT.

Cursus, training, opleiding, coaching of traject:
De cursus, training, opleiding, coaching, traject of enige andere bijeenkomst die door of namens EM-PIMT  wordt aangeboden of georganiseerd.

Trainer/opleider/coach/adviseur:
De persoon die in opdracht van EM-PIMT  (onderdelen van) de cursus, training, opleiding, coaching of traject uitvoert.

Klacht:
Iedere schriftelijke uiting van onvrede over een cursus, training, opleiding, coaching of traject gericht aan de klachtencommissie met het verzoek om een onderzoek in te stellen en een oordeel te vellen.

Klager:
Degene die een schriftelijke klacht bij de klachtencommissie heeft ingediend.
 

Artikel 2 Ontvankelijkheid en procedure.

1. Indien door klager tekortkomingen worden geconstateerd in de uitvoering van een opdracht, worden deze met argumenten onderbouwd aan de klachtencommissie gemeld, en wel binnen twee weken na voltooiing van de opdracht.

2. Binnen 1 dag wordt de ontvangst van de klacht bevestigd.
3. Binnen 14 dagen na melding klacht wordt door de klachtencommissie contact      opgenomen met de klager teneinde een passende oplossing overeen te komen.
4. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.
5. De afhandelingstermijn van geregistreerde klachten is 4 weken.

6.  De geregistreerde klachten worden voor een periode van 3 jaar bewaard.

Indien bovenstaande niet leidt tot tevredenheid, is er beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde die niet werkzaam is voor EM-PIMT. Deze onafhankelijke derde partij betreft: Advocatenkantoor Starmans, Mr. M.M.F. Starmans, Coriovallumstraat 5, 6411 CA, Heerlen; Tel.: 045-5716040; Mail: starmans@C5advocaten.nl

De uitspraak hieruit volgend is bindend.

In onderling overleg kan hiervan worden afgeweken en kan eventueel een andere onafhankelijke derde worden aangewezen.

Artikel 3 Toepasselijk recht.

Op alle overeenkomsten met EM-PIMT  is het Nederlands recht van toepassing.

Brunssum, 12 juli 2017